ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2เกียรติบัตร

ลำดับ หัวข้อเกียรติบัตร วันที่
1ได้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา2024-01-24 10:30:00
2ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)2024-01-18 13:00:00
3ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 17:12:00
4ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 17:11:00
5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 17:10:00
6ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 17:08:00
7ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาไทย) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 16:59:00
8ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาไทย) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 16:57:00
9ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาไทย) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 16:53:00
10ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดเรียงความ (ภาษาไทย) “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 16:51:00
11ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”2024-01-03 16:36:00
12ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”2024-01-03 16:30:00
13ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”2024-01-03 16:24:00
14ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”2024-01-03 16:19:00
15เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ“ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” 2024-01-03 16:08:00
16เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2023-10-02 10:57:00
17รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคลิปการสอน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน2023-10-02 10:51:00
18รางวัลเหรียญเงิน การประกวดคลิปการสอน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน2023-10-02 10:49:00
19รางวัลเหรียญทอง การประกวดคลิปการสอน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน2023-10-02 10:40:00
20รางวัลรองชนะเลิศ อันดับดับ ๒ เหรียญทอง การประกวดคลิปการสอน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน2023-10-02 10:38:00
21รางวัลรองชนะเลิศ อันดับดับ ๑ เหรียญทอง การประกวดคลิปการสอน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน2023-10-02 10:36:00
22รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดคลิปการสอน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน2023-10-02 10:34:00
23รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน2023-10-02 10:20:00
24รางวัลเหรียญเงิน การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน2023-10-02 10:18:00
25รางวัลเหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน2023-10-02 10:09:00
26รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน2023-10-02 09:51:00
27รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน2023-10-02 09:44:00
28รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน2023-10-02 09:40:00
29รางวัลเหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา2023-09-29 16:02:00
30รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา2023-09-29 16:01:00
31รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา2023-09-29 15:52:00
32รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา2023-09-29 15:47:00
33ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 15:27:00
34สถานศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 15:23:00
35ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 15:21:00
36สถานศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ 2023-09-29 15:07:00
37ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 15:01:00
38สถานศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:58:00
39ผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 รายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:55:00
40สถานศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป. 1 รายวิชาภาษาไทย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:47:00
41ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:36:00
42ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:35:00
43ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:35:00
44ผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 รายวิชาภาษาไทย (การอ่านออกเสียง) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 14:08:00
45ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 11:48:00
46ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 11:47:00
47ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 11:46:00
48ผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 10:57:00
49ผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 รายวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 10:36:00
50ผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 รายวิชาภาษาไทย (การอ่านรู้เรื่อง) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2023-09-29 09:29:00
51การอบรมการเสริมสร้างการรู้เท่าทันภัยสังคม เพื่อป้องกันตนพ้นจากภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting2023-09-19 15:18:00
52ผ่านการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต)2023-09-06 16:45:00
53เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต)2023-09-06 16:42:00
54ต้นแบบชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-23 14:17:00
55ต้นแบบผู้บริหาร ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-23 14:15:00
56ต้นแบบครู ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-23 14:12:00
57ต้นแบบนักเรียน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25662023-08-23 11:56:00
58การอบรมโครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2023-08-18 10:26:00
59เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศออนไลน์ ทาง Zoom Meeting ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 2023-08-15 14:18:00
60วิทยากรผู้ให้ความรู้การฝึกอบรม โครงการสร้างความเข็มแข็งสภานักเรียน (กิจกรรมอบรมสภานักเรียนแกนนำ) [20 - 21 กรกฎาคม 2566]2023-08-07 14:04:00
61เข้าร่วมโครงการสร้างความเข็มแข็งสภานักเรียน (กิจกรรมอบรมสภานักเรียนแกนนำ) 2023-08-07 13:57:00
62รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขนาดกลาง) 2023-07-06 13:18:00
63รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขนาดกลาง)2023-07-06 13:13:00
64นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ACTIVE LEARNING 2023-07-04 16:33:00
65นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ACTIVE LEARNING 2023-07-04 16:33:00
66นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง LEARNING LOSS 2023-07-04 16:33:00
67นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง การนำผล RT NT O-NET ไปใช้ 2023-07-04 16:32:00
68นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ความปลอดภัย 2023-07-04 16:31:00
69นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง การนำผล RT NT O-NET ไปใช้ 2023-07-04 16:31:00
70นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ 2023-07-04 16:30:00
71นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 2023-07-04 16:16:00
72นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 2023-07-04 16:15:00
73นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ด้านสถานศึกษาปลอดภัย (SAFETY SCHOOL) 2023-07-04 16:14:00
74นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2023-07-04 16:14:00
75เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 2023-07-04 15:12:00
76อบรมโครงการ “การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง” 2023-06-12 13:07:00
77อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 2023-06-01 17:45:00
78อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 2023-06-01 13:04:00
79การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้นที่ 14 "สร้างจุดขายที่แตกต่าง"2023-05-09 13:53:00
80การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4 "เพิ่มโอกาสทางการศึกษา"2023-05-09 13:46:00
81การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 2 (E-Office) 2023-05-02 15:13:00
82การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564 และ ว10/2564 และระบบ DPA2023-05-01 16:14:00
83การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 3 (เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน สร้างสรรค์โรงเรียน)2023-05-01 13:26:00
84การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 1 (Resort Office)2023-05-01 08:30:00