ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2เกียรติบัตร

ลำดับ หัวข้อเกียรติบัตร วันที่
1การอบรมการเสริมสร้างการรู้เท่าทันภัยสังคม เพื่อป้องกันตนพ้นจากภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting2023-09-19 15:18:00
2ผ่านการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต)2023-09-06 16:45:00
3เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต)2023-09-06 16:42:00
4ต้นแบบชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-23 14:17:00
5ต้นแบบผู้บริหาร ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-23 14:15:00
6ต้นแบบครู ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-23 14:12:00
7ต้นแบบนักเรียน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25662023-08-23 11:56:00
8การอบรมโครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2023-08-18 10:26:00
9เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศออนไลน์ ทาง Zoom Meeting ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 2023-08-15 14:18:00
10วิทยากรผู้ให้ความรู้การฝึกอบรม โครงการสร้างความเข็มแข็งสภานักเรียน (กิจกรรมอบรมสภานักเรียนแกนนำ) [20 - 21 กรกฎาคม 2566]2023-08-07 14:04:00
11เข้าร่วมโครงการสร้างความเข็มแข็งสภานักเรียน (กิจกรรมอบรมสภานักเรียนแกนนำ) 2023-08-07 13:57:00
12รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขนาดกลาง) 2023-07-06 13:18:00
13รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขนาดกลาง)2023-07-06 13:13:00
14นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ACTIVE LEARNING 2023-07-04 16:33:00
15นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ACTIVE LEARNING 2023-07-04 16:33:00
16นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง LEARNING LOSS 2023-07-04 16:33:00
17นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง การนำผล RT NT O-NET ไปใช้ 2023-07-04 16:32:00
18นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ความปลอดภัย 2023-07-04 16:31:00
19นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง การนำผล RT NT O-NET ไปใช้ 2023-07-04 16:31:00
20นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ 2023-07-04 16:30:00
21นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 2023-07-04 16:16:00
22นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 2023-07-04 16:15:00
23นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ด้านสถานศึกษาปลอดภัย (SAFETY SCHOOL) 2023-07-04 16:14:00
24นำเสนอผลงาน กิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เรื่อง พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2023-07-04 16:14:00
25เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 2023-07-04 15:12:00
26อบรมโครงการ “การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง” 2023-06-12 13:07:00
27อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 2023-06-01 17:45:00
28อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 2023-06-01 13:04:00
29การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้นที่ 14 "สร้างจุดขายที่แตกต่าง"2023-05-09 13:53:00
30การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4 "เพิ่มโอกาสทางการศึกษา"2023-05-09 13:46:00
31การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 2 (E-Office) 2023-05-02 15:13:00
32การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564 และ ว10/2564 และระบบ DPA2023-05-01 16:14:00
33การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 3 (เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน สร้างสรรค์โรงเรียน)2023-05-01 13:26:00
34การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 1 (Resort Office)2023-05-01 08:30:00