ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

131

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
62
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
130
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
43
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

1288

ห้องเรียน

109
ดูข้อมูล

1,489

ครูและบุคลากร

สนง.
57
รร.
1,432
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2566

ดูข้อมูล

20498

นักเรียน

-13824
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
3,676
-4184
นร.ประถมศึกษา
13,286
-13176
นร.ม.ต้น
3,350
3350
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 87 /66%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 43 /33%
ประถมศึกษา /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 62 /47%
ขนาดกลาง 68 /52%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 62 /47%
ขนาดที่ 2 33 /25%
ขนาดที่ 3 25 /19%
ขนาดที่ 4 6 /5%
ขนาดที่ 5 5 /4%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ชัยบาดาล

41 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าหลวง

16 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ลำสนธิ

13 โรงเรียน

ดูข้อมูล
พัฒนานิคม

26 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หนองม่วง

13 โรงเรียน

ดูข้อมูล
โคกเจริญ

12 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สระโบสถ์

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
8/1 หมู่1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Version 2020.07